Makalah Peranan Perkembangbiakan Makhluk Hidup

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Makalah Peranan Perkembangbiakan Makhluk Hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan yang berjudul Makalah Peranan Perkembangbiakan Makhluk Hidup ini. Dan kami juga menyadari pentingnya akan sumber bacaan dan referensi internet yang telah membantu dalam memberikan informasi yang akan menjadi bahan makalah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan serta bimbingannya selama ini sehingga penyusunan makalah dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Makalah Peranan Perkembangbiakan Makhluk Hidup ini sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan makalah ini.

Kami mohon maaf jika di dalam makalah ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT, dan kekurangan pasti milik kita sebagai manusia. Semoga Makalah Peranan Perkembangbiakan Makhluk Hidup ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.

Indonesia, Juni 2024
Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelangsungan hidup organisme dapat dilihat dari kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Jika suatu spesies makhluk hidup tidak pernah berkembang biak, maka kemungkinan besar spesies itu akan punah. Setiap makhluk hidup diberikan kemampuan untuk bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Namun tidak semuanya diberikan kemampuan untuk menghadapi perubahan iklim. Makhluk hidup yang tidak mampu bertahan dari perubahan iklim akan punah. Setiap makhluk hidup diberikan kemampuan untuk berkembang biak. Sehingga dapat melanjutkan keturunannya supaya tidak cepat punah. Kelangsungan hidup organisme dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi, seleksi alam, perkembangbiakan, dan manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai berikut:

  1. Apa peranan perkembangbiakan?
  2. Apa yang dimaksud dengan daya regenerasi rendah?
  3. Apa yang dimaksud dengan terdesak oleh populasi lain?
  4. Apa yang dimaksud dengan gangguan manusia?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Peranan Perkembangbiakan

Semua makhluk hidup mempunyai kemampuan berkembang biak. Ada jenis makhluk hidup yang hanya berkembang biak satu kali dalam masa hidupnya, seperti sawi, wortel, dan kol serta ikan sidat. Walaupun hanya mampu berkembang biak satu kali dalam masa hidupnya, tumbuhan dan hewan tersebut dapat mempertahankan jenisnya.

Sekarang ini banyak hewan dan tumbuhan yang hampir mengalami kepunahan, misalnya burung elang jambul, cenderawasih, harimau Jawa, badak bercula satu, beruang Bengkulu, dan bunga Rafflesia arnolldi. Faktor-faktor yang menyebabkan hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan, yaitu daya regenerasi yang rendah, terdesak oleh populasi lain (kalah bersaing), bencana alam, dan gangguan manusia.

B. Daya Regenerasi Rendah

Hewan atau tumbuhan ada yang mampu menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak selama masa hidupnya, namun ada pula yang hanya menghasilkan keturunan dalam jumlah sangat sedikit. Contohnya, Badak menjadi dewasa pada umur sekitar 7 tahun dan dapat mencapai umur 30 tahun.

Badak hanya melahirkan satu ekor anak setiap melakukan perkembangbiakan membutuhkan waktu 3,5 sampai 4 tahun. Raflesia arnolldi juga mempunyai daya regenerasi yang rendah, karena hanya dapat tumbuh pada umbi-umbian tertentu.

C. Terdesak oleh Populasi Lain

Banyak hewan yang menggantungkan sumber makanan yang sama, misalnya harimau dan serigala yang sama-sama makan daging. Dua komponen ekosistem yang menggantungkan sumber makanan yang sama akan menimbulkan persaingan antar keduanya. Komponen yang kalah bersaing akan berpindah tempat atau mati, jika tidak mendapatkan sumber makanan lain.

D. Gangguan Manusia

Gangguan dari manusia terlihat pada perburuan hewan-hewan tertentu. Banyak orang berburu gajah untuk diambil gadingnya atau memburu harimau untuk diambil kulitnya. Ada juga orang yang berburu burung-burung berbulu indah atau hewan-hewan lain, hanya untuk pajangan di ruang tamu. Gangguan dari manusia merupakan faktor terbesar yang dapat menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Kita seharunya dapat bersikap lebih arif dalam memanfaatkan sumber daya alam.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Makhluk hidup yang tidak mampu bertahan dari perubahan iklim akan punah. Setiap makhluk hidup diberikan kemampuan untuk berkembang biak. Sehingga dapat melanjutkan keturunannya supaya tidak cepat punah. Kelangsungan hidup organisme dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi, seleksi alam, perkembangbiakan, dan manusia.

Sekarang ini banyak hewan dan tumbuhan yang hampir mengalami kepunahan, misalnya burung elang jambul, cenderawasih, harimau Jawa, badak bercula satu, beruang Bengkulu, dan bunga Rafflesia arnolldi. Faktor-faktor yang menyebabkan hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan, yaitu daya regenerasi yang rendah, terdesak oleh populasi lain (kalah bersaing), bencana alam, dan gangguan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

http://jatudwicahyanti.blogspot.com/2011/12/1-peranan-perkembangbiakan.html

http://belajaronline2014.blogspot.com/2014/07/peranan-perkembangbiakan-makhluk-hidup.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup

Download Contoh Makalah Peranan Perkembangbiakan Makhluk Hidup.docx